Hình ảnh trao thưởng học sinh đạt kết quả cao kiểm tra định kỳ tháng 10.2019