Danh sách học sinh đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra định kỳ tháng 10.2019